Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen “gegevens”) in het kader van de levering van onze diensten en ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk te noemen “onlineaanbod”). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verwerkingsverantwoordelijke”, verwijzen we naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijk

Vorblick Consulting Limited

17 Brook House, Corrig Avenue

Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland

Registernummer: 637069 Dublin

Belastingnummer: 3579439HH

Vertegenwoordigd door Raymond Rieke

Neem contact op met

Tel: 0049 178 166 41 03

Email: info@vorblick.com

Verantwoordelijk voor de inhoud: Raymond Rieke

Soorten verwerkte gegevens

– Inventarisgegevens (bijv. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).

– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).

– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook wel “gebruikers”).

Doel van de verwerking

– Aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.

– Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.

– Veiligheidsmaatregelen.

– Bereikmeting/marketing

Gebruikte terminologie

“Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. De term is breed en omvat vrijwel elke vorm van gegevensverwerking.

“pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden gekoppeld aan een specifieke betrokkene zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die inhoudt dat die persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Voor de verwerking verantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende, tenzij de rechtsgrondslag wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring:

De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 par. 1 lit. a en art. 7 DSGVO;

De rechtsgrondslag voor de verwerking voor het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van aanvragen is art. 6 lid. 1 lit. b GDPR;

De rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is art. 6 par. 1 lit. c GDPR;

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6 (2) van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

De rechtsgrondslag voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, is artikel 6, lid 2. 1 lit. e GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn verzameld, wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van art. 6 lid. 4 GDPR.

De verwerking van speciale gegevenscategorieën (in overeenstemming met Art. 9 (1) van de GDPR) wordt bepaald in overeenstemming met de vereisten van Art. 9 (1) van de GDPR. 2 GDPR.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico, in overeenstemming met de wet en rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, evenals de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens doorgeven aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers, medeverantwoordelijken of derden), deze aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract), gebruikers toestemming hebben gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we gegevens bekendmaken of overdragen aan andere bedrijven in onze bedrijvengroep of hen op een andere manier toegang verlenen, gebeurt dit in het bijzonder voor administratieve doeleinden als legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel verplichte doorgifte, verwerken we gegevens uitsluitend of staan we toe dat gegevens worden verwerkt in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, waaronder Amerikaanse verwerkers die zijn gecertificeerd volgens het “Privacy Shield” of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, het bestaan van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (Art. 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie).

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Je hebt dienovereenkomstig. het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met de wet en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere gegevensbeheerders.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de wet.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om elke toestemming die u hebt gegeven voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking ten behoeve van directe reclame.

Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies” zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Het primaire doel van een cookie is het opslaan van informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een aanmeldingsstatus worden opgeslagen. Permanente” of “persistente” cookies zijn cookies die opgeslagen blijven zelfs nadat de browser is gesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie en worden gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod beheert (anders, als het alleen zijn cookies zijn, worden ze “first-party cookies” genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit uitleggen in ons privacybeleid.

Als we gebruikers vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld in het kader van een cookietoestemming), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking art. 6 para. 1 lit. a. GDPR. Voor het overige worden de persoonlijke cookies van de gebruikers gebruikt in overeenstemming met de volgende toelichtingen in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) of voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het leveren van onze contractgerelateerde diensten, op grond van. Art. 6 lid. 1 lit. b. DSGVO, of als het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, in overeenstemming met artikel 4, lid 1, onder b), DSGVO. Art. 6 lid. 1 lit. e. DSGVO, verwerkt.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse website www.aboutads.info/choices/ of de EU-website www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat je dan mogelijk niet alle functies van deze online aanbieding kunt gebruiken.

Gegevens verwijderen

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Tenzij de gegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van commerciële of belastingwetgeving.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We passen het privacybeleid aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u op de hoogte stellen zodra de wijzigingen uw medewerking vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken we

– Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).

– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakelijke partners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Diensten van agentschappen

We verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, waaronder conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen/afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en trainingsdiensten.

Daarbij verwerken we inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis), gebruiksgegevens en metagegevens (bijv. in het kader van het evalueren en meten van het succes van marketingmaatregelen). In principe verwerken we geen speciale categorieën persoonsgegevens, tenzij ze deel uitmaken van een in opdracht uitgevoerde verwerking. Tot de betrokkenen behoren onze klanten, potentiële klanten en hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of werknemers en derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturering en onze klantenservice. De rechtsgrondslag voor de verwerking vloeit voort uit art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (contractuele diensten), art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO (analyse, statistieken, optimalisatie, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging en uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de levering ervan. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats als dit vereist is als onderdeel van een opdracht. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een bestelling handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en de wettelijke vereisten van een in opdracht gegeven verwerking volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 28 DSGVO en de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden die in de opdracht zijn gespecificeerd.

We verwijderen de gegevens na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen. de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar beoordeeld; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt verwijdering plaats na het verstrijken ervan (6 jaar, volgens artikel 257 (1) HGB, 10 jaar, volgens artikel 147 (1) AO). Als de klant ons gegevens verstrekt in het kader van een bestelling, verwijderen we deze in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in principe na afloop van de bestelling.

Makelaarsdiensten

Wij verwerken de gegevens van onze klanten, cliënten en geïnteresseerden (gezamenlijk “klanten” genoemd) in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. b. DSGVO om hen onze contractuele of precontractuele diensten te leveren. De gegevens die in deze context worden verwerkt, het type, de reikwijdte, het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende bestelling. Dit omvat in principe inventaris- en stamgegevens van de klanten (naam, adres, enz.), maar ook contactgegevens (e-mailadres, telefoon, enz.), contractgegevens (inhoud van de opdracht, vergoedingen, voorwaarden, informatie over de bemiddelde bedrijven/verzekeraars/diensten) en betalingsgegevens (commissies, betalingsgeschiedenis, enz.). We kunnen ook informatie verwerken over de kenmerken en omstandigheden van personen of zaken die aan hen toebehoren als dit deel uitmaakt van het onderwerp van onze bestelling. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over persoonlijke omstandigheden, mobiele of immobiele materiële activa.

In het kader van onze opdracht kan het voor ons ook noodzakelijk zijn om speciale gegevenscategorieën te verwerken op grond van art. 9 lid 1 DSGVO, in dit geval in het bijzonder informatie over de gezondheid van een persoon. Hiervoor verkrijgen wij, indien nodig, de uitdrukkelijke toestemming van de klant op grond van art. 6 lid 1 letter a, art. 7, art. 9 lid 2 letter a DSGVO.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of wettelijk verplicht, geven wij de gegevens van de klanten in het kader van dekkingsaanvragen, conclusies en verwerking van contracten door aan aanbieders van de bemiddelde diensten/objecten, verzekeraars, herverzekeraars, makelaarspools, technische dienstverleners, andere dienstverleners, zoals samenwerkende verenigingen, evenals financiële dienstverleners, kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen, evenals socialeverzekeringsinstellingen, belastingautoriteiten, juridische adviseurs, accountants en verzekeringsombudsmannen.bijv. samenwerkende verenigingen, evenals financiële dienstverleners, kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen, evenals socialeverzekeringsinstellingen, belastingautoriteiten, belastingadviseurs, juridisch adviseurs, accountants, verzekeringsombudsmannen en de federale financiële toezichthouder (BaFin). Bovendien kunnen we onderaannemers inschakelen, zoals submakelaars. We verkrijgen toestemming van de klant als dit noodzakelijk is voor de openbaarmaking/doorgifte van de toestemming van de klant (wat bijvoorbeeld het geval kan zijn in het geval van speciale gegevenscategorieën volgens art. 9 van de GDPR).

Het wissen van de gegevens vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van het bewaren van de gegevens elke drie jaar wordt getoetst; anders gelden de wettelijke bewaarplichten.

In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats nadat deze zijn verlopen. Volgens de Duitse wetgeving in de verzekerings- en financiële sector moeten overlegprotocollen 5 jaar worden bewaard, notities over makelaarscontracten 7 jaar en makelaarscontracten 5 jaar, en in het algemeen 6 jaar voor documenten die relevant zijn volgens de handelswetgeving en 10 jaar voor documenten die relevant zijn volgens de belastingwetgeving.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van onze activiteiten, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken bij het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO, art. 6 lid. 1 lit. f. GDPR. De verwerking heeft gevolgen voor klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen voor het onderhouden van onze bedrijfsactiviteiten, het uitvoeren van onze taken en het leveren van onze diensten. Het verwijderen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie is in overeenstemming met de informatie die bij deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We maken gegevens bekend aan of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan we gegevens op van leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te kunnen nemen. Over het algemeen slaan we deze gegevens, die meestal bedrijfsgerelateerd zijn, permanent op.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te runnen, om markttrends, wensen van de contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Wij verwerken inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van art. 6 lid. 1 lit. f. DSGVO, waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd voor bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met details over bijvoorbeeld de diensten die ze hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses dienen alleen ons en worden niet openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte waarden.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd na beëindiging door de gebruiker, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. Voor het overige worden de macro-economische analyses en algemene trendbepalingen waar mogelijk anoniem opgesteld.

Google cloudservices

We gebruiken de cloud en cloud-softwarediensten die worden aangeboden door Google (zogenaamde software as a service, bijv. Google Suite) voor de volgende doeleinden: documentopslag en -beheer, agendabeheer, het verzenden van e-mails, spreadsheets en presentaties, het uitwisselen van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of het publiceren van webpagina’s, formulieren of andere inhoud en informatie, evenals chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In deze context worden de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt voor zover ze deel uitmaken van de documenten en inhoud die binnen de beschreven diensten worden verwerkt of deel uitmaken van communicatieprocessen. Dit kunnen bijvoorbeeld stamgegevens en contactgegevens van gebruikers zijn, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud. Google verwerkt ook gebruiksgegevens en metadata die door Google worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en serviceoptimalisatie.

Tijdens het gebruik van openbaar beschikbare documenten, webpagina’s of andere inhoud kan Google cookies opslaan op de computers van gebruikers ten behoeve van webanalyse of om de voorkeuren van gebruikers te onthouden.

We gebruiken de Google Cloud-diensten op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met de Duitse wet op gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR op efficiënte en veilige beheer- en samenwerkingsprocessen. Bovendien wordt de verwerking uitgevoerd op basis van een orderverwerkingsovereenkomst met Google(https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms).

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google(https://www.google.com/policies/privacy) en de beveiligingsinformatie voor Google cloudservices(https://cloud.google.com/security/privacy/). U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in de Google Cloud in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarnaast wordt het wissen van gegevens binnen de cloudservices van Google bepaald door de andere verwerkingsactiviteiten in het kader waarvan de gegevens worden verwerkt (bijv. het wissen van gegevens die niet langer nodig zijn voor contractuele doeleinden of het opslaan van gegevens die nodig zijn voor belastingdoeleinden).

Google Cloud-diensten worden geleverd door Google Ireland Limited. Voor zover er een overdracht naar de VS plaatsvindt, verwijzen we naar de certificering van Google USA onder het Privacy Shield(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Aktive) en standaard beschermingsclausules(https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms).

Microsoft clouddiensten

We gebruiken de cloud en cloud softwarediensten aangeboden door Microsoft (zogenaamde Software as a Service, bijv. Microsoft Office) voor de volgende doeleinden: opslag en beheer van documenten, agendabeheer, verzenden van e-mails, spreadsheets en presentaties, uitwisselen van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of publiceren van webpagina’s, formulieren of andere inhoud en informatie, evenals chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In deze context worden de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt voor zover ze deel uitmaken van de documenten en inhoud die binnen de beschreven diensten worden verwerkt of deel uitmaken van communicatieprocessen. Dit kunnen bijvoorbeeld stamgegevens en contactgegevens van gebruikers zijn, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud. Microsoft verwerkt ook gebruiksgegevens en metadata die Microsoft gebruikt voor beveiliging en serviceverbetering.

Tijdens het gebruik van openbaar beschikbare documenten, webpagina’s of andere inhoud, kan Microsoft cookies opslaan op de computers van gebruikers met het oog op webanalyse of om de voorkeuren van gebruikers te onthouden.

We gebruiken de Microsoft Cloud Services op basis van onze legitieme belangen volgens §§ 3 en 4 van de Duitse wet op gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR op efficiënte en veilige beheer- en samenwerkingsprocessen. Bovendien wordt de verwerking uitgevoerd op basis van een orderverwerkingscontract met Microsoft.

Raadpleeg voor meer informatie het Microsoft Privacybeleid(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement) en de Microsoft Cloud Services Security Notice(https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter). U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in de Microsoft Cloud in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Anders wordt de verwijdering van gegevens binnen de clouddiensten van Microsoft bepaald door de andere verwerkingsactiviteiten waarin de gegevens worden verwerkt (bijv. verwijdering van gegevens die niet langer nodig zijn voor contractuele doeleinden of opslag van gegevens die nodig zijn voor belastingdoeleinden).

De Microsoft Cloud Services worden geleverd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Als gegevens in de VS worden verwerkt, verwijzen we naar de certificering van Microsoft onder het Privacy Shield(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Neem contact op met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek te verwerken en af te handelen in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. b. (in de context van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 Par. 1 lit. f. (andere vragen) DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een relatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare organisatie voor vragen.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak elke twee jaar; verder zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Hosting en verzending per e-mail

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit onlineaanbod in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO in combinatie met. Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor orderverwerking).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken alleen Google Analytics met IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als we gebruikers om toestemming vragen (bijvoorbeeld in de context van cookietoestemming), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) worden verwerkt.

Voor zover gegevens in de VS worden verwerkt, willen we erop wijzen dat Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en daarmee verzekert dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Raadpleeg het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated) voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outopties.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google AdWords en conversiemeting

We gebruiken de online marketingmethode Google “AdWords” om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, etc.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het Google-reclamenetwerk actief is, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “webbakens” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). Dit bestand registreert welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

Bovendien ontvangen we een individuele “conversiecookie”. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te maken. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookiebasis binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

Als we gebruikers om toestemming vragen (bijvoorbeeld in de context van cookietoestemming), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) worden verwerkt.

Voor zover gegevens in de VS worden verwerkt, willen we erop wijzen dat Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en daarmee verzekert dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Raadpleeg het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated) voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outopties.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke.